דף פייסבוק סיטילייט
 English Site
עקרונות בתכנון
עקרונות בתכנון תאורה אופקית, ורטיקאלית וצלינדרית - אינג' דוד תורג'מן
עקרונות בתכנון תאורה אופקית, ורטיקאלית וצלינדרית  - אינג' דוד תורג'מן
רקע:
תכנון תאורת פנים במקומות עבודה מבוסס על התקן ת"י 8995 - ISO , אולם התקן אינו נותן הנחיות או התייחסות לחשיבות בתכנון התאורה תוך ראית הרכיבים הורטיקלים או הצילינדרים והמשמעות שלהם.
התייחסות לרכיבים אילו באה לידי ביטוי בתקן EN12461-1, ומיועדת לתת מענה להיבטים הבטיחותיים והבריאותיים בתכנון תאורה נכון.
כמו כן יש לתת דגשים גם בתאורת חוץ לרכיבים הורטיקאליים כגון בתכנון:
- שלטים.
- תאורת מגרשי ספורט.
- מעברי חציה ( התייחסות לת"י 13201 ).          
במאמר זה נבחן את המרכיבים הורטיקלים והצילנדרים בתכנון תאורה בנוסף לרכיבים האופקיים.

תקנים
:
תקן ישראלי ת"י 8995 דן הן בהיבט התכנוני והן בהיבט של חיסכון באנרגיה תוך התייחסות לסעיפים הבאים:
- תכנון התאורה יעשה לפי המלצות התקן, על מנת לקבל את מדדי איכות התאורה הנדרשים לביצוע הפעילויות הספציפיות תוך הבטחת היעילות האנרגטית.
- הקטנת צריכת האנרגיה תיעשה בגבולות המאפשרים שמירה על תאורה נאותה כלומר: על ידי הפחתת האנרגיה במידה שלא תפגע באיכות התאורה ובהתאם לרמות ההארה על פי דרישות התקנים.
- ליישום הדרישות ישנה השפעה ישירה על כמות האנרגיה הנצרכת במתקן התאורה ועל התחזוקה הנדרשת לתפעולו התקין.
- מהם הרמות ההארה הנדרשות ע"מ לאפשר שימוש אופטימאלי במתקן התאורה.
 
תקן EN 12461-1  דן בהיבטי התכנון הבאים:
- התייחסות לאיכות התאורה בהארה של  חללים ומתן דגש בתכנון של הסביבה הקרובה.
- התייחסות בתכנון תאורה במרכיב התחזוקה במתקן.
- התייחסות למרכיב הסינור בתכנון (UGR).
- התייחסות למרכיבי ההחזרה ממסכים או אזורים ורטיקאליים הממוקמים בחלל או על שולחנות עבודה (Display screen equipment – DSE).
 
תקן CIE-112:
- Glare Evaluation System for Use within Outdoor Sport and Area Lighting.
- התקן דן בהיבטי הסנוור בתאורת חוץ וברמות הסנוור המותרות .
- בחינת הממדים בתאורה ורטיקאלית.        
 
קריטריונים לקבלת איכות תאורה:
- קבלת רמת הארה נאותה והולמת במתקן.
- חלוקה הרמונית של רמת התאורה במתקן.
- אחידות ההארה.
- הגבלה של רמת הסנוור ושימוש באמצעים להקטנת הסנוור.
- הכוונה נכונה של מקור האור.
- שימוש בצבע אור נכון ובגורם התאמת צבע נכון (CRI).
- מניעה של פליקרים ותופעה סטרובוסקופית.
- התחשבות בתאורה יום טבעית.
 
עקרונות בתכנון אזורי הארה והסביבה הקרובה.
הגדרת אזור העבודה יכול לעיתים להיות מורכב שכן לא תמיד יש אפשרות להגדירו באופן ברור. בחללים מסוימים איזור העבודה יכול להשתנות מפעילות אחת לשנייה. כדי להגדיר את אזור העבודה והסביבה הקרובה יש לקחת בחשבון גם את גודל האובייקט שאותו אנחנו רוצים להאיר (למשל שולחן עבודה), הרקע שמסביב והניגודיות של האובייקט מול הסביבה הקרובה. לאחר ביצוע ההגדרה של האובייקט ניתן להגדיר את הסביבה הקרובה כך שתעטוף את האובייקט ברוחב של 0.5 מטר לפחות מסביב לאובייקט. במקרים מסוימים יש לאחד מספר אזורי עבודה ואז להגדיר את הסביבה הקרובה כך שהיא תכלול את אותם אזורים.
 
באיור 1a – ניתן לראות את אזור העבודה שבו נדרשת אחידות של 0.7 לפחות וכן של סביבת העבודה הקרובה שבה האחידות הנדרשת הינה לפחות 0.5.
 
באיור 1b – ניתן לראות את המקרה שבו יש מספר אזורי עבודה שבכל אחד מהם נדרשת אחידות של 0.7 לפחות, את האזורים הללו ניתן להכיל כסביבת עבודה אחת שבה האחידות שתוגדר תהיה לפחות 0.6 וכמובן שמסביב לאזור עבודה זה יש להוסיף את סביבת העבודה הקרובה שבה האחידות המינימאלית הנדרשת תהיה לפחות 0.5.

 עקרונות בתכנון תאורה אופקית1
 איור -1 (1a , 1b)
 
הגדרת אזורי העבודה:
- את הגדרת אזור העבודה בד"כ צריך להתאים לאזור משטח העבודה.
- הגדרת משטח העבודה צריך לכלול גם את האלמנטים הורטיקאליים והצילנדרים באזור העבודה.
- באיור 2 - ניתן לראות את הגדרת משטח העבודה (מסומן בצהוב) –DSE .
- בחדרים שבהם לא ניתן להגדיר את משטחי העבודה , ניתן להכליל את כל החדר כאזור עבודה מלבד 0.5 מטר כרצועה מסביב לקירות החדר.
 
              עקרונות בתכנון תאורה אופקית2
  איור -2
 
 
באיור 3 – ניתן לראות הגדרת משטחי העבודה -מסומן בצהוב בהיר ואת הסביבה הקרובה – מסומן בצהוב כהה (רמות ההארה שיחושבו יהיו בגובה של 0.75 מטר מעל הרצפה).
 
   עקרונות בתכנון תאורה אופקית3
איור – 3

באיור 4 - ניתן לראות כיתת לימוד שבה מלבד משטחי העבודה (אזור השולחנות) המוגדרים ברמת התאורה האופקית יש לקחת בחשבון גם את התאורה הורטיקאלית (אזורי הלוחות).
בד"כ בכיתות לימוד יש לקחת את כל החדר כאזור עבודה כלומר במקרה זה הסביבה הקרובה הינה רצועה של 0.5 מטר מסביב לקירות ( רמת ההארה האופקית הנדרשת במקרה זה הינה כ 500 לוקס).
  עקרונות בתכנון תאורה אופקית4
 איור -4
 
באיור 5  - ניתן לראות את ההגדרה של אזורים הדורשים התייחסות לתאורה ורטיקאלית כגון מדפים, דלפקים בבנקים ובקופות.
האזור הורטיקאלי הדורש התייחסות במקרים אילו מתחיל מגובה של 0.5 מטר מהרצפה ועד לגובה הנדרש, במשרדים גובה זה נקבע כ-2 מטר מעל הרצפה.
 
 
  עקרונות בתכנון תאורה אופקית5
איור – 5
 
מעברים:
- במעברים שרוחבם עד 2.5 מטר יש לחלק את המעבר לרצועה מרכזית של 1 מטר שבה רמת ההארה הנדרשת תהיה כ 200 לוקס ואחידות של 0.6, שאר האזור יהיה עם אחידות שלא תפחת מ 0.5 (ראה איור – 6 ).
- כמו כן יש להתחשב במעברים בנקודות רגישות שבהם התאורה הורטיקאלית תענה על דרישות הבטיחות (למשל דלתות, ידיות וכל מכשול אחר אשר יכול להוות סכנה).
 
 עקרונות בתכנון תאורה אופקית6 
איור - 6
 
תאורה במפעלי תעשיה:
במפעלי תעשיה באזורי עבודה יתכנו אזורים מסוימים אשר ידרשו התייחסות נפרדת בהתאם למיקום אזור ההארה וגודלו. במקרים רבים ההתייחסות הינה הן לרמת התאורה האופקית הורטיקאלית והצילנדרים.
באיור 7 - ניתן לראות דוגמה של אזור עבודה שבו נדרשת התייחסות נפרדת לאזורים השונים, אזור 1 -בתמונה, מקום שבו יש עבודה עם חלקים עדינים לכן יש  להתייחס לרמת תאורה ורטיקאלית גבוהה.
אזור 2 – בתמונה, מקום שבו תלויים השרטוטים הטכניים לכן יש להתייחס לרמת תאורה ורטיקאלית נאותה .
אזור 3 – בתמונה, מקום שבו נבדקים המוצרים ושבו מונחים הכלים יש להתייחס לרמת תאורה אופקית גבוהה.
 
 עקרונות בתכנון תאורה אופקית7 איור - 7
 
תאורה באולמות יצור:
- במקרים רבים אולמות היצור הינם גדולים ובהם יתכנו אזורי עבודה עם דרישות תאורה אופקית או ורטיקאלית שונות.
- במקרים אלו יש להגדיר את כל האולם כיחידה אחת שבה רצועה של 0.5 מטר מסביב לקירות תהיה האזור המוגדר כסביבה הקרובה.
- יש לבצע תכנון שבו רמת התאורה באולם תהיה תאורה כללית על פי הדרישה המינימאלית הנדרשת באחד מתתי האזורים באולם. לאחר מכן יש לתת מענה לאזורים האחרים ע"י הוספת גופי תאורה בהתאם לרמה הנדרשת באזורים אלו (יש להתייחס לתאורה האופקית והורטיקאלית בכל אזור ואזור).
- באיור 8 - ניתן לראות דוגמה של חלוקה לאזורים שונים – בתכנון תאורה באולם יצור, גם סביב אזורים אלו יש להתייחס לסביבה הקרובה כולל ההנחיות לרמת האחידות הנדרשת.
 
 
 עקרונות בתכנון תאורה אופקית8 
איור – 8
 
דרישות הגריד בחישובי התאורה – בתאורת פנים:
המרחק בין נקודות המדידה בחישובי התאורה תלוי במבנה של המתקן, צורתו, מיקום אזורי העבודה ומיקום הסביבה ההיקפית.
כעיקרון הגריד צריך להיות כזה שהמדידה החישובית של רמות ההארה והדרישות של האחידות יהיו כאלה שיבואו לידי ביטוי בפועל.
להלן טבלה – 1 הכוללת המלצות לדרישות הגריד בהתאם לגודל המבנה.
 
 עקרונות בתכנון תאורה אופקית9
טבלה – 1
 
הגבלת סנוור- בתאורת פנים:
סנוור מוגדר כמצב שבו קיימת תחושה של אי נוחות בראיה או הפחתה בכושר לראות עצמים או שני המצבים גם יחד.הדירוג האחיד של הסנוור המטריד
מוגדר כ UGRL - Unified Glare Rating.
 
טבלה – 2 – כוללת המלצות להגבלת רמת הסנוור.
 עקרונות בתכנון תאורה אופקית10
טבלה – 2
 
יצרני גופי התאורה מספקים היום טבלות המאפשרות לחשב את ה UGR של גוף בודד ומערכות החישוב בעזרת מחשבים מאפשרות היום לקבל את רמות הסנוור המכסימליות במתקן.מניעת סנוור מטריד בגופי תאורה מבוצע ע"י התקנה של מסתירי סנוור לכל גוף תאורה.הסנוור המטריד יכול למנוע ראיה טובה של האינפורמציה מעל גבי מסכים, בד"כ יש למנוע שרמת הסנוור לא תעלה על ²1000 cd/m ובמידה והאינפורמציה גל גבי המסך הינה שרטוט CAD אזי רמת הסנוור לא תעלה על ² 200cd/m    
 
הזווית שבה הסנוור מגוף התאורה בעל ההשפעה הגדולה הינו 65° מהאנך – ראה איור – 9
 
  עקרונות בתכנון תאורה אופקית11
איור -9
 
תאורת שלטים:
בתאורת שלטים יש לקחת בחשבון את ההחזרים מהשלט הנובעים מהחומר ממנו עשוי השלט והן מצבעו. הנחיות משרד התחבורה "שילוט מתחלף בדרכים" דן בסוגיה זו.
להלן דוגמה של רמות בהיקות ורמות רמות התאורה הנדרשות משלט לבן (טבלה – 3).
 
  עקרונות בתכנון תאורה אופקית12
טבלה – 3
תאורת ספורט:
השימוש בצילומי צבע דורש התייחסות לתאורה הורטיקאלית וצלינדרית בתאורת ספורט.רמה נמוכה של תאורה ורטיקאלית לא תאפשר קבלת תמונה ברורה בצילומי TV
 
 עקרונות בתכנון תאורה אופקית14 
איור – 10
 
בטבלה 4 – מצוינים רמות ההארה האופקית והורטיקאלית במגרשי ספורט וכן דרישות האחידות הנדרשת (עפ"י דרישות FIFA)
 עקרונות בתכנון תאורה אופקית15 טבלה - 4
 
תאורת דרכים :
התקן ת"י 13201 שם דגש על רמות התאורה הורטיקלים והצילנדרים באפליקציות של תאורת דרכים.
סיווג ES – מגדיר את הרמות הנדרשות עבור אזורים של הולכי רגל – כגון מעברי חציה, במקומות אלו הדרישה לרמת תאורה ורטיקאלית נאותה הינו חשוב ביותר להגברת רמת הבטיחות.
בטבלה – 5 – ניתן לראות את הסיווגים השונים בהתאם להגדרת האזורים השונים.
 
 עקרונות בתכנון תאורה אופקית16 
 טבלה – 5
 
סיווג A – מגדיר את רמות ההארה הצילינדרים עבור מסלולי אופניים

בטבלה 6 -  ניתן לראות את הסיווגים השונים בהתאם להגדרות בתקן.
 
 
 עקרונות בתכנון תאורה אופקית17טבלה – 6
סיכום:
חשיבות גדולה להגברת בטיחות המשתמשים במתקן התאורה צריכה להיות נתונה בעקרונות התכנון.הן בתאורת החוץ והן בתאורת הפנים יש לקחת בחשבון את רמות ההארה הנדרשות האופקיות, הורטיקאליות והצילינדיות בתכנון נכון תוך הגבלה של הסנוור המטריד מרכיבי האור הישירים.